Kara Sundlun visits Southington - WFSB 3 Connecticut

Kara Sundlun visits Southington